24 kwietnia 2010

Konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy - Oświetlenie

kategoria: plakat
nagroda: 5000 zl
termin: 25 czerwca 2010 r.


W kwietniu 2010 r. rozpoczyna się nowa - dziewiętnasta już - edycja konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy.
Konkurs jest organizowany przez CIOP-PIB od 1997 r. we współpracy z Akademiami Sztuk Pięknych w Krakowie, Warszawie i Łodzi.

Tematem tegorocznej edycji konkursu jest oświetlenie pomieszczeń i stanowisk pracy jako uciążliwy czynnik środowiska pracy. Czynnik ten występuje na każdym stanowisku, a niewłaściwie oświetlenie prowadzi do nadmiernego obciążenia wzroku, obniżenia wydolności wzrokowej, a w konsekwencji do spadku wydajności pracy i zwiększenia ryzyka wypadków. Rozstrzygnięcie konkursu jest przewidziane w czerwcu br, a uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej połączone z wręczeniem nagród laureatom - w październiku 2010 r.

Wszelkich informacji związanych z konkursem udziela kurator konkursu.
Marta Derlicka
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa
e-mail: mader@ciop.pl

do pobrania:
Regulamin

źródło: www

więcej...

21 kwietnia 2010

Konkurs ING Banku Śląskiego S.A. - "Karty na stół"

kategoria: grafika
nagroda: 5000 zl
termin: 7 maja 2010 r.I. CELE KONKURSU

Celem konkursu pod nazwą „KARTY NA STÓŁ” (zwanego dalej konkursem) jest opracowanie koncepcji linii graficznej kart płatniczych ING Banku Śląskiego S.A..

II. ORGANIZATOR
Organizatorem konkursu jest ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP 634-013-54-75,zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu "Bankiem".

III. RODZAJ I FORMA KONKURSU
Konkurs jest konkursem jednoetapowym, otwartym, o zasięgu ogólnopolskim. Udział w konkursie jest nieodpłatny, nie wiąże się z obowiązkiem nabycia towaru lub usługi. Pracownikom Banku, ich małżonkom, a także ich krewnym lub powinowatym w linii prostej nie przysługuje prawo udziału w konkursie.

IV. WARUNKI JAKIE MUSI SPEŁNIAĆ PRACA KONKURSOWA
1. należy przygotować 4 projekty (awersu i rewersu) kart kredytowych (Pomarańczowa karta kredytowa Visa, karta kredytowa MasterCard, Złota karta kredytowa Visa, Platynowa karta kredytowa MasterCard) oraz 1 projekt (awersu i rewersu) karty przedpłaconej Maestro (opis kart oraz grup docelowych stanowi załącznik nr 1). Są to karty przeznaczone dla klientów indywidualnych.
2. każda z 5 kart powinna być przygotowana w 2 wersjach – linia standardowa oraz linia zawierająca elementy przezroczyste (szczegóły zawiera załącznik nr 2).
3. projekty kart powinny zawierać elementy obligatoryjne, które zawiera załącznik nr 2.
4. przygotowana linia graficzna kart powinna być „pojemna”, aby w jej ramach można było w przyszłości przygotowywać projekty kolejnych kart płatniczych Banku np. karty dla małych firm.
5. projekty powinny być nowoczesne, estetyczne, wyróżniające się.
6. projekty powinny obligatoryjnie zawierać kolor pomarańczowy, który jest kolorem brandowym Banku.
7. projekty kart powinny być zgodne z wizerunkiem ING Banku Śląskiego S.A. (szczegóły zawiera załącznik nr 4).

Pytania mogą być składane przez cały czas trwania konkursu na adres:
ewa.piech@ingbank.pl lub dariusz.stelengowski@ingbank.pl
z tytułem KARTY NA STÓŁ.

do pobrania:
Regulamin
Załącznik nr 1 - Opis kart i grup docelowych
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna
Załącznik nr 3 - Karta uczestnika konkursu
Załącznik nr 4 - Wizerunek banku
Pliki EPS i AI

źródło: www

więcej...

Konkurs na logo „Przyjazna Wieś”

kategoria: logo
nagroda: 5000 zl
termin: 30 czerwca 2010 r.


Szanowni Państwo,
w związku z dużym zainteresowaniem został przedłużony termin nadsyłania prac na konkurs na logo „Przyjazna Wieś” do dnia 30 czerwca 2010 r. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w dn. 9 lipca 2010 r. na stronie internetowej www.ksow.pl. Pozostałe warunki Konkursu określone w regulaminie nie uległy zmianie.

***

Sekretariat Centralny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich ogłasza konkurs na zaprojektowanie znaku graficznego (logo) promującego konkurs na najlepsze projekty infrastrukturalne realizowane na terenach wiejskich pn. „Przyjazna Wieś”.

Wszelkie pytania związane z Konkursem należy kierować na adres:

Izabela Kurek (22) 623-18-19
izabela.kurek@minrol.gov.pl

Dorota Lawera (22) 623-25-84
dorota.lawera@minrol.gov.pl


do pobrania:
Regulamin
Karta Zgłoszeniowa
Oświadczenie dot. praw autorskich

źródło: www

więcej...

Konkurs graficzny GrafEx

kategoria: grafika
nagroda: ?????
termin: 31 maja 2010 rI. Warunki Ogólne:
1. Organizatorem Konkursu jest Valkea Media S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Elbląskiej 15/17, 01-747 Warszawa, wpisana w Sądzie Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000291933, REGON 016319485, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 2.414.406, 00 PLN, reprezentowana przez Monikę Stawicką - Dyrektora Zarządzającego / Pełnomocnika Zarządu.
2. Niniejszy konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U. Nr4 z roku 2004 poz. 27 z późn. zm.).
3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 1 kwietnia 2010 roku i będzie trwał do 31 maja 2010 roku.
4. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych prac graficznych.
5. Konkurs ma zasięg ogólnopolski a udział w nim ma charakter bezpłatny.
6. W Konkursie mogą uczestniczyć pełnoletnie, zamieszkałe w Polsce osoby fizyczne, które w okresie od dnia 1 kwietnia 2010 roku do dnia 31 maja 2010 roku zgłoszą się do uczestnictwa w Konkursie (zwane dalej „Uczestnikami”).
7. W czasie trwania Konkursu niniejszy Regulamin jest dostępny do wglądu na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.x-mag.pl. Egzemplarz Regulaminu jest przesyłany Uczestnikom na pisemną prośbę Uczestnika (skierowaną na adres: Valkea Media S.A. ul. Elbląska 15/17, Warszawa) lub na telefoniczną prośbę Uczestnika (zgłoszoną konsultantowi pod następującym numerem (0 22) 639 85 67-68).
8. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na treść niniejszego regulaminu oraz warunków w nim określonych, z którym uprzednio się zapoznał.
9. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy oraz członkowie organów Organizatora, a także innych podmiotów współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu Konkursu, jak również ich małżonkowie, powinowaci w linii prostej pierwszego stopnia, krewni w linii prostej i bocznej do drugiego stopnia.
II. Zasady Konkursu:
10. W celu zgłoszenia się do Konkursu należy wykonać następujące czynności:
1)Wykonać pracę graficzną / ilustratorską dla jednej z dwóch podanych poniżej kategorii:
a) tryptyk muzyczny. Czekamy na trzy portrety gwiazd muzyki, wykonane w dowolnej technice graficznej / ilustratorskiej. Każdy portret musi przedstawiać inną postać. Trzy gwiazdy do sportretowania do wybrania z listy poniżej:

Lady Gaga
David Bowie
Courtney Love
Bob Dylan
Pete Doherty
Antony Hegarty

b) tryptyk modowy. Czekamy na trzy ilustracje, wykonane w dowolnej technice graficznej / ilustratorskiej, które będą subiektywną interpretacją, komentarzem do stylu wybranych projektantów. Każda ilustracja musi interpretować styl jednego projektanta. Projektanci do wyboru z listy poniżej:

Alexander McQueen
Vivienne Westwood
Christopher Kane
Stella McCartney
Henrik Vibskov
Donatella Versace

2) Załączyć informacje o Uczestniku. Informacje Uczestnik zobowiązany jest dostarczyć Organizatorowi wraz z pracą graficzną w formie pisemnej na kartce papieru lub w formie elektronicznej na innym nośniku w pliku tekstowym „Word” umożliwiającym ich odczyt przez Organizatora oraz powinny zawierać następujące dane:

· Imię i nazwisko
· Pseudonim artystyczny (jeśli jest)
· Wiek
· Adres strony lub bloga (jeśli jest)
· Adres zamieszkania oraz adres e-mail
· Numer telefonu (stacjonarny lub komórkowy)

3) Dostarczyć pracę graficzą/prace graficzne w wersji fizycznej lub elektronicznej na płycie CD lub DVD, w plikach w formacie .jpg, .pdf, .tiff w rozdzielczości min 300 dpi, i wymiarach minimum 46 cm x 29,7 cm w poziomie (rozkładówka), pocztą na adres:

Redakcja Exklusiva
„GrafEx”
ul. Elbląska 15/17
01-747 Warszawa
lub spakowane zipem na adres: grafex@valkea.com

Regulamin

źródło: www

więcej...

Konkurs na logo Instytutu Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego

kategoria: logo
nagroda: 1500 zl
termin: 20 maja 2010 r.Organizatorzy
Zarząd Samorządu Studentów Instytutu Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego

Cel
Wyłonienie najlepszego znaku identyfikacji graficznej (zwanego dalej logo) Instytutu Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego (zwanego dalej IFK UW), które będzie wykorzystywane w celach identyfikacyjnych, popularyzatorskich, reklamowych, korespondencyjnych itp. Logo będzie wykorzystywane na stronie internetowej, plakatach, folderach, ulotkach oraz innych drukach IFK UW.

Zasady konkursu
1. Konkurs ma charakter otwarty.
2. Główną nagrodą jest 1500 PLN.
3. Na konkurs można nadesłać do 3 oryginalnych i autorskich projektów. Każdy projekt powinien być przedstawiony także w wersji czarno-białej. Wymagania:
• rozmiary: szerokość - 1000px, wysokość - dowolna
• rozdzielczość: 300 dpi
• kolor: CMYK
• format: tiff
Projekty należy zapisać na płycie CD oraz dołączyć wydruki.
4. Logo powinno zawierać nazwę Instytutu Filologii Klasycznej lub jego skrót (IFK). Projekt powinien łączyć w sobie nowoczesny design i nawiązanie do tradycji kultury antycznej.
5. Projekty należy nadsyłać drogą pocztową z dopiskiem "Konkurs na logo IFK UW" na adres:

Instytut Filologii Klasycznej UW
ul. Krakowskie Przedmieście 1
00-927 Warszawa

Wewnątrz koperty powinien znajdować się projekt opatrzonych godłem autora oraz opatrzona tym samym godłem zaklejona koperta z formularzem zgłoszeniowym.

więcej info... tu

do pobrania:
Karta Zgłoszeniowa

źródło: www

więcej...

18 kwietnia 2010

Konkurs na znak garficzny i plakat promujący logo Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie

kategoria: logo
nagroda: 6000 zl
termin: 8 czerwca 2010 r


Filharmonia im. Artura Malawskiego w Rzeszowie zaprasza do udziału w otwartym Konkursie na znak graficzny i plakat promujący logo Filharmonii.

Konkurs związany jest z rozszerzeniem nazwy instytucji na: Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie i potrwa od 13 kwietnia do 8 czerwca 2010 roku.
Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie Konkursu oraz w słowie wstępnym.

do pobrania:
Regulamin
Słowo Wstępne
Oświadczenie

źródło: www

więcej...

16 kwietnia 2010

Konkurs na plakat 11. Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu

kategoria: plakat
nagroda: 1500 zl
termin: 15 maja 2010 r


Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w konkursie na plakat 11. edycji Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu. Tematem przewodnim tegorocznego konkursu jest temat jednego z cykli filmowych festiwalu: Elegia dla konia.

Zwycięski projekt będzie wykorzystany w oprawie graficznej 11. Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu, a autor projektu otrzyma honorarium w wysokości 1.500 zł oraz możliwość bezpłatnego uczestnictwa (akredytacja) w 11. edycji festiwalu.

Termin dostarczenia prac konkursowych mija 15 maja 2010 r. Jego wyniki będą opublikowane na naszej stronie internetowej: www.laf.net.pl.

Czekamy na prace wszystkich, którzy chcą aby ich projekt współtworzył oprawę graficzną 11. edycji Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu.

Dodatkowych informacji udziela:
Joanna Swacha
joasia@laf.net.pl
tel. 606 312 268, (0-81) 533 32 01 wew. 150

do pobrania:
Regulamin

źródło: www

więcej...

15 kwietnia 2010

Konkurs na turystyczne logo Gminy Rewal

kategoria: logo
nagroda: 5000 zl
termin: 6 maja 2010 r.Wójt Gminy w Rewalu Robert Skraburski ogłasza konkurs na projekt: Turystyczne Logo Gminy Rewal.

Cel i przedmiot konkursu oraz procedura zgłaszania projektów
1. Celem konkursu jest wyłonienie spośród zgłoszonych do udziału w konkursie projektów, zwycięskiego projektu elementu graficznego (zwanego w pozostałych postanowieniach niniejszego Regulaminu: Logo), stanowiącego utwór plastyczny w rozumieniu ustawy dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zwycięskie Logo stanie się
oficjalnym symbolem wizualnym identyfikującym turystyczny charakter Gminy Rewal.
2. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, agencja reklamowa bądź inna firma będąca autorem zgłaszanego projektu, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
3. Do konkursu zgłaszane mogą być jedynie te prace, które nie były zgłaszane do innych konkursów, niż konkurs przewidziany niniejszym regulaminem.
4. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
5. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie dwa projekty Logo.
6. Zgłoszenie projektu do konkursu następuje: poprzez przesłanie projektu pocztą email na adres zp@rewal.pl lub w zamkniętej kopercie z adnotacją „Zgłoszenie – Logo Gminy Rewal” na adres: ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal

...więcej info w regulaminie

do pobrania:
Regulamin
Załącznik nr1

źródło: www

więcej...

14 kwietnia 2010

Konkurs dla studentów, absolwentów i wykładowców ASP na modyfikację logo Era

kategoria: logo
nagroda: 16666 zl
termin: 30 kwietnia 2010 r.Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. , właściciel marki Era, ma zaszczyt zaprosić wszystkich studentów, absolwentów oraz wykładowców ASP do udziału w konkursie „Logo, jak nowe”, który ma na celu wyłonienie najlepszego projektu na modyfikację logo Era.

Od wprowadzenia marki Era w 1996 roku nasz logotyp ulegał jedynie drobnym zmianom. W tym czasie kategoria, w której funkcjonuje Era systematycznie ewoluowała rozszerzając się o kolejne obszary jak Internet, telefonia stacjonarna, multimedia i różnego rodzaju aplikacje i rozwiązania dla firm.

W tych zmieniających się warunkach rynkowych zależy nam na tym, aby zmodyfikowane logo Ery było postrzegane jako wizytówka marki żywej, dynamicznej, świeżej, przystępnej i sympatycznej przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowej wiarygodności i zaufania, jakim darzą ją Klienci.

Na twórcę najwyżej ocenionego projektu czeka nagroda pieniężna w wysokości 16.666 zł.Do zdobycia są również dwa wyróżnienia nagradzane telefonem komórkowym iPhone 3GS.

Prace Konkursowe z dopiskiem „Konkurs graficzny – logo jak nowe” należy dostarczyć do dnia 30 kwietnia 2010 na adres:

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o.,
Al. Jerozolimskie 181,
02-222 Warszawa.

Wszelkich wyjaśnień udziela:
Krzysztof Faraś
e-mail: KFaras@era.pl

do pobrania:
Regulamin konkursu graficznego „Logo, jak nowe”
Wzór znaku słowno-graficznego Era
Formularz zgłoszeniowy
Oświadczenie
Brief kreatywny

źródło: www

więcej...

Projekt logotypu zielonych przestrzeni Sopotu „Sztuka Natura Sopot ”.

kategoria: logo
nagroda: 1000 euro
termin: 7 maja 2010 r.Zapraszamy studentów wszystkich ASP w Polsce wszystkich kierunków do udziału w konkursie na projekt logotypu zielonych przestrzeni Sopotu. Gmina Miasta Sopotu organizuje ten konkurs w ramach projektu unijnego UrbSpace.

Zależy nam na jak najwyższym poziomie prac, gdyż logotyp ten zostanie wykorzystany do oznaczenia zarówno pomników przyrody, miejsc atrakcyjnych turystycznie, jak i plenerowych wydarzeń kulturalnych. Mamy nadzieję, że konkurs ten spotka się z zainteresowaniem ze strony studentów. Gmina Miasta Sopotu nie wyklucza dalszej współpracy z Uczelniami, gdyż zależy nam na promocji młodych twórców i współpracy z nimi.

Wszelkie zapytania dotyczące konkursu prosimy kierować do:

Plastyk Miejski
Urząd Miasta Sopotu
Ul. Kościuszki 25/27
81-704 Sopot
Tel.: 58- 52-13-785

W załącznikac regulamin konkursu wraz z trzema oświadczeniami, które każdy student biorący udział w konkursie zobowiązany jest wypełnić i podpisać.

do pobrania:
Regulamin
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3

źródło: www

więcej...

8 kwietnia 2010

Bezpiecznie. Z pijanym nie jadę!

kategoria: plakat
nagroda: 5000 zl
termin: 31 maja 2010 r.Organizujemy czwartą edycję konkursu o tematyce bezpieczeństwa drogowego.Tym razem zależy nam na wyłonieniu kreacji graficznych do kampanii społecznej piętnującej prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu.

Organizatorzy planują wykorzystać najciekawsze projekty w kampanii typu outdoor. Nadesłane prace będą prezentowane w warszawskim metrze na ekranach reklamowych sieci Infoscreen oraz na billboardach w największych miastach Polski. Organizatorzy dopuszczają możliwość przyznawania dodatkowych wyróżnień i nagród fundowanych przez mecenasów i sponsorów konkursu. Za datę zgłoszenia pracy do konkursu organizatorzy uznają datę dostarczenia pracy.

WARUNKI KONKURSU:

* projekty mogą nadsyłać artyści indywidualni, grupy artystyczne, studia graficzne, agencje reklamowe, uczniowie i studenci szkół artystycznych
* przyjmujemy projekty plakatów, dotąd niepublikowane, w postaci cyfrowej:
- 80 x 120 cm pion, lub 70 x 33 cm (proporcje billboardu) poziom.

Projekty plakatów (gotowe do druku) przyjmujemy na płycie CD lub DVD (pliki PDF, TIFF lub EPS,fonty zamienione na krzywe). Do płyty można dołączyć mały wydruk poglądowy. Prace będziemyotwierali w programie Adobe Photoshop/Ilustrator CS4. Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie trzy projekty. W konkursie mogą brać udział tylko osoby dorosłe.

PRACE NALEŻY PRZESYŁAĆ NA ADRES:
Adah Advertising, Filtrowa 62 m. 61, 02-057 Warszawa

kontakt: karol@adah.com.pl

do pobrania:
Regulamin + karta zgłoszeniowa

źródło: www

więcej...

6 kwietnia 2010

Konkurs na logo "Piła 500"

kategoria: logo
nagroda: 5000 zl
termin: 30 kwietnia 2010 r.Urząd Miasta Piły oraz Muzeum Stanisława Staszica w Pile ogłosili konkurs na logo jubileuszu 500-lecia Miasta Piły. Konkurs jest adresowany do artystów grafików oraz studentów uczelni artystycznych z całej Polski.

Głównym celem konkursu jest stworzenie godła jubileuszu 500-lecia potwierdzenia, nadania Pile praw miejskich.

Na stronach internetowych Urzędu Miasta Piły oraz Muzeum Stanisława Staszica znajduje się regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszeniową. Projekty należy nadsyłać do 30 kwietnia do godz. 16.00, na adres Muzeum Stanisława Staszica, 64-920 Piła, ul. Browarna 18 z dopiskiem Konkurs "Piła 500".

Wszystkie nadesłane prace będą oceniane do 9 maja, a 11 maja na stronach internetowych www.pila.pl oraz www.muzeumstaszica.pl i www.galeriams.pl, ogłoszone zostaną wyniki. Omówienie i prezentacja nadesłanych prac nastąpi 15 maja, podczas organizowanej przez Miasto Piła II edycji Nocy Muzeów. Tego samego dnia, zwycięzcy konkursu, zostanie wręczona nagroda główna – 5.000 zł.

Kurator konkursu/informacje:
Wojciech Beszterda, tel. 67 213 15 67, e-mail: wojtek.beszterda@wp.pl

do pobrania:
Regulamin

źródło: www

więcej...

Konkurs na logotyp Łódzkiej Federacji Organizacji Pozarządowych

kategoria: logo
nagroda: 2000 zl
termin: 20 kwietnia 2010 r.Logo będące najważniejszym elementem identyfikacji wizualnej organizacji, powinno spełniać następujące kryteria:

• oddawać ducha nowoczesnej organizacji,
• uosabiać cechy : innowacyjność, przedsiębiorczość, współpraca, wyjątkowość, aktywność, młodość, świeżość, sieć, (może również nawiązywać do zagadnień ekologii i społeczeństwa obywatelskiego).
• być czytelne, charakterystyczne, łatwe do zapamiętania, atrakcyjne graficznie i unikatowe
• być funkcjonalne, łatwo adaptowalne (rozmiar; kolor)

Prace konkursowe powinny składać się z prezentacji w formie elektronicznej:
• plik wektorowy (Corel Draw,)

Każdy z wariantów logo powinien być zapisany w skalowalnej postaci wektorowej (Corel, Adobe oraz JPG w CMYK i RGB w rozdzielczości 300 dpi) Logotyp powinien być w formie kolorowej i czarno białej. Oferty prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: konkursnalogo@gmail.com

Termin składania propozycji upływa 20.04.2010

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt konkursnalogo@gmail.com

do pobrania:
Regulamin
Karta Zgłoszeniowa

źródło: www

więcej...

Konkurs na logo projektu „Bory Tucholskie w labiryntach natury”

kategoria: logo
nagroda: 1500 zl
termin: 28 maja 2010 r.Zarząd Powiatu Tucholskiego ogłasza konkurs na logo projektu „Bory Tucholskie w labiryntach natury”. Prace konkursowe należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Tucholi do dnia 28.05.2010 r. Na zwycięzcę czeka nagroda pieniężna. Zapraszamy do udziału!

do pobrania:
Regulamin
Karta Zgłoszeniowa
Opis Projektu

źródło: www

więcej...