15 kwietnia 2010

Konkurs na turystyczne logo Gminy Rewal

kategoria: logo
nagroda: 5000 zl
termin: 6 maja 2010 r.Wójt Gminy w Rewalu Robert Skraburski ogłasza konkurs na projekt: Turystyczne Logo Gminy Rewal.

Cel i przedmiot konkursu oraz procedura zgłaszania projektów
1. Celem konkursu jest wyłonienie spośród zgłoszonych do udziału w konkursie projektów, zwycięskiego projektu elementu graficznego (zwanego w pozostałych postanowieniach niniejszego Regulaminu: Logo), stanowiącego utwór plastyczny w rozumieniu ustawy dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zwycięskie Logo stanie się
oficjalnym symbolem wizualnym identyfikującym turystyczny charakter Gminy Rewal.
2. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, agencja reklamowa bądź inna firma będąca autorem zgłaszanego projektu, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
3. Do konkursu zgłaszane mogą być jedynie te prace, które nie były zgłaszane do innych konkursów, niż konkurs przewidziany niniejszym regulaminem.
4. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
5. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie dwa projekty Logo.
6. Zgłoszenie projektu do konkursu następuje: poprzez przesłanie projektu pocztą email na adres zp@rewal.pl lub w zamkniętej kopercie z adnotacją „Zgłoszenie – Logo Gminy Rewal” na adres: ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal

...więcej info w regulaminie

do pobrania:
Regulamin
Załącznik nr1

źródło: www