21 kwietnia 2010

Konkurs ING Banku Śląskiego S.A. - "Karty na stół"

kategoria: grafika
nagroda: 5000 zl
termin: 7 maja 2010 r.I. CELE KONKURSU

Celem konkursu pod nazwą „KARTY NA STÓŁ” (zwanego dalej konkursem) jest opracowanie koncepcji linii graficznej kart płatniczych ING Banku Śląskiego S.A..

II. ORGANIZATOR
Organizatorem konkursu jest ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP 634-013-54-75,zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu "Bankiem".

III. RODZAJ I FORMA KONKURSU
Konkurs jest konkursem jednoetapowym, otwartym, o zasięgu ogólnopolskim. Udział w konkursie jest nieodpłatny, nie wiąże się z obowiązkiem nabycia towaru lub usługi. Pracownikom Banku, ich małżonkom, a także ich krewnym lub powinowatym w linii prostej nie przysługuje prawo udziału w konkursie.

IV. WARUNKI JAKIE MUSI SPEŁNIAĆ PRACA KONKURSOWA
1. należy przygotować 4 projekty (awersu i rewersu) kart kredytowych (Pomarańczowa karta kredytowa Visa, karta kredytowa MasterCard, Złota karta kredytowa Visa, Platynowa karta kredytowa MasterCard) oraz 1 projekt (awersu i rewersu) karty przedpłaconej Maestro (opis kart oraz grup docelowych stanowi załącznik nr 1). Są to karty przeznaczone dla klientów indywidualnych.
2. każda z 5 kart powinna być przygotowana w 2 wersjach – linia standardowa oraz linia zawierająca elementy przezroczyste (szczegóły zawiera załącznik nr 2).
3. projekty kart powinny zawierać elementy obligatoryjne, które zawiera załącznik nr 2.
4. przygotowana linia graficzna kart powinna być „pojemna”, aby w jej ramach można było w przyszłości przygotowywać projekty kolejnych kart płatniczych Banku np. karty dla małych firm.
5. projekty powinny być nowoczesne, estetyczne, wyróżniające się.
6. projekty powinny obligatoryjnie zawierać kolor pomarańczowy, który jest kolorem brandowym Banku.
7. projekty kart powinny być zgodne z wizerunkiem ING Banku Śląskiego S.A. (szczegóły zawiera załącznik nr 4).

Pytania mogą być składane przez cały czas trwania konkursu na adres:
ewa.piech@ingbank.pl lub dariusz.stelengowski@ingbank.pl
z tytułem KARTY NA STÓŁ.

do pobrania:
Regulamin
Załącznik nr 1 - Opis kart i grup docelowych
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna
Załącznik nr 3 - Karta uczestnika konkursu
Załącznik nr 4 - Wizerunek banku
Pliki EPS i AI

źródło: www