21 kwietnia 2010

Konkurs graficzny GrafEx

kategoria: grafika
nagroda: ?????
termin: 31 maja 2010 rI. Warunki Ogólne:
1. Organizatorem Konkursu jest Valkea Media S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Elbląskiej 15/17, 01-747 Warszawa, wpisana w Sądzie Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000291933, REGON 016319485, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 2.414.406, 00 PLN, reprezentowana przez Monikę Stawicką - Dyrektora Zarządzającego / Pełnomocnika Zarządu.
2. Niniejszy konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U. Nr4 z roku 2004 poz. 27 z późn. zm.).
3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 1 kwietnia 2010 roku i będzie trwał do 31 maja 2010 roku.
4. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych prac graficznych.
5. Konkurs ma zasięg ogólnopolski a udział w nim ma charakter bezpłatny.
6. W Konkursie mogą uczestniczyć pełnoletnie, zamieszkałe w Polsce osoby fizyczne, które w okresie od dnia 1 kwietnia 2010 roku do dnia 31 maja 2010 roku zgłoszą się do uczestnictwa w Konkursie (zwane dalej „Uczestnikami”).
7. W czasie trwania Konkursu niniejszy Regulamin jest dostępny do wglądu na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.x-mag.pl. Egzemplarz Regulaminu jest przesyłany Uczestnikom na pisemną prośbę Uczestnika (skierowaną na adres: Valkea Media S.A. ul. Elbląska 15/17, Warszawa) lub na telefoniczną prośbę Uczestnika (zgłoszoną konsultantowi pod następującym numerem (0 22) 639 85 67-68).
8. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na treść niniejszego regulaminu oraz warunków w nim określonych, z którym uprzednio się zapoznał.
9. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy oraz członkowie organów Organizatora, a także innych podmiotów współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu Konkursu, jak również ich małżonkowie, powinowaci w linii prostej pierwszego stopnia, krewni w linii prostej i bocznej do drugiego stopnia.
II. Zasady Konkursu:
10. W celu zgłoszenia się do Konkursu należy wykonać następujące czynności:
1)Wykonać pracę graficzną / ilustratorską dla jednej z dwóch podanych poniżej kategorii:
a) tryptyk muzyczny. Czekamy na trzy portrety gwiazd muzyki, wykonane w dowolnej technice graficznej / ilustratorskiej. Każdy portret musi przedstawiać inną postać. Trzy gwiazdy do sportretowania do wybrania z listy poniżej:

Lady Gaga
David Bowie
Courtney Love
Bob Dylan
Pete Doherty
Antony Hegarty

b) tryptyk modowy. Czekamy na trzy ilustracje, wykonane w dowolnej technice graficznej / ilustratorskiej, które będą subiektywną interpretacją, komentarzem do stylu wybranych projektantów. Każda ilustracja musi interpretować styl jednego projektanta. Projektanci do wyboru z listy poniżej:

Alexander McQueen
Vivienne Westwood
Christopher Kane
Stella McCartney
Henrik Vibskov
Donatella Versace

2) Załączyć informacje o Uczestniku. Informacje Uczestnik zobowiązany jest dostarczyć Organizatorowi wraz z pracą graficzną w formie pisemnej na kartce papieru lub w formie elektronicznej na innym nośniku w pliku tekstowym „Word” umożliwiającym ich odczyt przez Organizatora oraz powinny zawierać następujące dane:

· Imię i nazwisko
· Pseudonim artystyczny (jeśli jest)
· Wiek
· Adres strony lub bloga (jeśli jest)
· Adres zamieszkania oraz adres e-mail
· Numer telefonu (stacjonarny lub komórkowy)

3) Dostarczyć pracę graficzą/prace graficzne w wersji fizycznej lub elektronicznej na płycie CD lub DVD, w plikach w formacie .jpg, .pdf, .tiff w rozdzielczości min 300 dpi, i wymiarach minimum 46 cm x 29,7 cm w poziomie (rozkładówka), pocztą na adres:

Redakcja Exklusiva
„GrafEx”
ul. Elbląska 15/17
01-747 Warszawa
lub spakowane zipem na adres: grafex@valkea.com

Regulamin

źródło: www