31 października 2009

Konkurs na wzór tkaniny "floating garden"

kategoria: grafika
nagroda: corel draw, painter 11, wacom intous 4m
termin: 16 listopada 2009 r.Zaprojektuj tkaninę miasta, która zostanie wzorem stosowanym min. w środkach komunikacji miejskiej. Projekt tkaniny powinien być wyrazem wizji Miasta Szczecin Floating Garden oraz uwzględniać wymogi technologiczne opisane w regulaminie dostępnym na stronie www.szczecin.eu/konkurs/. Najlepsze prace zostaną wyróżnione oraz zaprezentowane na kilku wystawach w Szczecinie oraz w największych polskich miastach. Szczegóły dot. konkursu oraz nagród znajdują się na stronie konkursu.

O co chodzi… Miasto Szczecin od kilkunastu miesięcy wdraża strategię marki Szczecin w tym System identyfikacji wizualnej miasta (SIW). Niebiesko-zielono-granatowym systemem obejmowane są wszelkie formy komunikacji wizualnej miasta: promocja, architektura, przestrzeń miasta, taksówki, wiaty przystankowe autobusy i tramwaje. Projekt jest innowacyjny, żadne polskie miasto nie wdraża spójnego systemu identyfikacji na taką skalę. Po szeregu pierwszych wdrożeń miasto przygotowuje się do opracowania Systemu Informacji Miejskiej, który wyznaczy najważniejsze trendy w zakresie opisu przestrzeni miasta

Obecnie pojawiły się możliwości techniczne objęcia uspójnienie w tkanin stosowanych w zakupowanych i autobusach i tramwajach. Stosowane tkaniny są trwałym elementem wyposażenia autobusów, ich okres użytkowania wynosi nawet do 10 lat. Konkurs ma na celu wyłonienie najciekawszego wzoru tkaniny spójnego z SIW. Zwycięska praca zostanie przetestowana podczas wstępnej produkcji, i po pomyślnych testach natychmiast przekazana do stosowania jako oficjalny wzór tkaniny w komunikacji miejskiej Szczecina obowiązujący już od początku 2010 roku.

Competition: Design for Szczecin – “floating garden” fabric

Design a fabric for the city, which will become the model used in, among other things, public- transportation vehicles. The design of the fabric should express the Szczecin Floating Garden vision and respect the technological requirements defined in the regulations accessible on the website www.szczecin.eu/konkurs/.
The best works will be awarded and presented at several exhibitions in Szczecin and the largest Polish cities. Details of the competition and awards are shown on the website of the competition.

About… For several months, Szczecin has been implementing the strategy of the Szczecin brand, including the city Visual Identity System (VIS). The blue-green-navy system is starting to cover all forms of visual communication by the city: promotion, architecture, city space, taxi cabs, bus shelters, buses and street cars. The project is innovative; no other Polish city is implementing a cohesive identification system on such a scale. Following several preliminary implementations, the city is getting ready to prepare the City Information System, which will define the most important trends within the field of the city’s spatial description.

There are currently the technical capabilities to bond the fabrics used in the purchased buses and street cars. The fabrics used are a permanent element of outfitting buses; their working life stretches to 10 years. The competition aims to select the most interesting fabric model, compliant with the VIS. The winning work will be tested during preliminary production, and following positive test results will be immediately used as the official fabric model in the public communication vehicles of Szczecin, in force as of the beginning of 2010.

do pobrania:
Regulamin
Karta Zgłoszeniowa
Regulations of the Design for Szczecin Competition
Pakiet SIW (15 MB)

źródło: www