17 września 2009

Konkurs na projekt znaku graficznego działań edukacyjnych Ministerstwa Skarbu Państwa pn. „Własność to odpowiedzialność”

kategoria: logo
nagroda: 2000 zl
termin: 23 listopada 2009 r.
Ministerstwo Skarbu Państwa ogłasza konkurs na projekt znaku graficznego działań edukacyjnych na temat własności prywatnej i prywatyzacji pn. „Własność to odpowiedzialność”.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu znaku graficznego (logotypu), charakteryzującego się wysokim poziomem artystycznym i stopniem rozpoznawalności, przeznaczonego do celów identyfikacyjnych, informacyjnych i popularyzatorskich.

Znak graficzny będzie wykorzystywany m.in. na stronach internetowych, materiałach informacyjno-promocyjnych (plakatach, ulotkach, broszurach, płytach CD), publikacjach, materiałach promocyjno-reklamowych, nośnikach elektronicznych.

Projekt powinien być zrozumiały dla szerokiej grupy odbiorców, zarówno organizacji pozarządowych, uczelni, jak i grup docelowych działań edukacyjnych.

Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do uczniów, studentów Akademii Sztuk Pięknych, uczelni zajmujących się specjalnością projektowanie graficzne oraz wszystkich osób zainteresowanych konkursem.

Autor nagrodzonej pracy otrzyma honorarium w wysokości 2 000,00 zł brutto i podpisze umowę o dzieło wraz z przekazaniem autorskich praw majątkowych do utworu.

Projekty oceniane będą komisyjnie przez Komisję Konkursową. Przy ocenie prac konkursowych zostaną wzięte następujące kryteria:

- wartości projektowe: oddanie charakteru działań edukacyjnych Ministerstwa Skarbu Państwa w obszarze własności prywatnej i prywatyzacji;
- wartości komunikacyjne: wywoływanie pozytywnych skojarzeń, łatwość zapamiętania i rozpoznania oraz oryginalność znaku, jasność i czytelność;
- wartości użytkowe: łatwość reprodukcji i możliwość elektronicznego zapisu, zgodność z formatem i warunkami technicznymi określonymi w regulaminie.

Regulamin konkursu wraz z formularzem zgłoszenia zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Skarbu Państwa edukacja.msp.gov.pl.

Prace konkursowe wraz z formularzem zgłoszenia należy dostarczyć osobiście lub przesyłką na adres: Ministerstwo Skarbu Państwa, Biuro Komunikacji Społecznej, ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa z dopiskiem „Własność to odpowiedzialność - konkurs na znak graficzny” do dnia 23 listopada 2009 roku do godz. 16.00. Projekty złożone po terminie, niekompletne lub nie spełniające kryteriów określonych w regulaminie zostaną odrzucone.

Na wszelkie pytania dotyczące konkursu odpowiada Magdalena Szubert, telefon: 22 695 81 62, edukacja@msp.gov.pl .

do pobrania:
Regulamin
Karta Zgłoszeniowa

źródło: www